Trainingsvoorwaarden

De trainingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van het NIVM, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en gelden voor alle door het NIVM verzorgde trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van educatie.

Artikel 1. Aanmelden
1.1. De aanmelding voor opleidingen gaat via het van toepassing zijnde inschrijfformulier of via mondelinge aanmelding.

1.2. Het NIVM stuurt na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging van de aanmelding samen met de factuur.

1.3. Niet eerder dan door een aanbetaling is de aanmelding voor de desbetreffende training definitief.

1.4. Vanwege de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt het NIVM zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer te weigeren.

1.5. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening of online invullen en sturen van het inschrijfformulier deze trainingsvoorwaarden van het NIVM te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 2. Deelnamekosten
2.1. De deelnamekosten moeten uiterlijk twee weken voor het begin van de opleiding zijn voldaan. Daarmee is de inschrijving een feit.

2.2. Als geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft het NIVM het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

2.3. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

Artikel 3. Annuleren
3.1. Annuleren kan schriftelijk door een brief met ontvangstbevestiging of per e-mail die door het NIVM voor ontvangst bevestigd is.

3.2. Annuleren kan kosteloos binnen 8 dagen na inschrijving.

3.3. Bij annuleren na deze acht kalenderdagen is de deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.4. In geval van annulering vooraf heeft de deelnemer het recht zich te laten vervangen gedurende de gehele training, door een andere persoon, die voldoet aan de toelatingseisen, te bepalen door het NIVM.

3.5. Bij overmacht bijvoorbeeld door ernstige ziekte of sterfgevallen van dierbaren, kan het NIVM besluiten dat deelnamekosten van kracht blijven en de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld om de opleiding op een ander tijdstip te volgen.