Algemene- en trainingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden van het NIVM staan hieronder vermeld. Voor het afnemen van een cursus of opleiding zijn ook nog de trainingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Stichting Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (in vervolg NIVM) NIVM gevestigd in Ede ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 50891782.

1.2. Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden door het NIVM dan wel een uitvoerings- of leveringsovereenkomst met het NIVM is aangegaan.

1.3. Overeenkomst / opdracht
De overeenkomst of opdracht (zowel schriftelijk als mondeling) voor het leveren van producten en/of diensten of het uitvoeren van opdrachten.

1.4. Advies
Een door het NIVM aan de opdrachtgever uitgebracht schriftelijk of mondeling advies.

1.5. Diensten
Een door het NIVM geleverde dienst, zoals projectmanagement, advies, ondersteuning hetzij schriftelijk of mondeling.

1.6. Producten
Een door het NIVM uitgebracht artikel zoals opleidingen, informatiepakketten, brochures en dergelijke.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die het NIVM aangaat ten aanzien van advies, diensten en producten.

Artikel 3: Offertes
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3.2. Opdrachtgever aanvaardt het aanbod door ondertekening van de opdrachtbevestiging.

3.3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft het NIVM het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen.

Artikel 4: Uitvoering opdracht
4.1. De inhoud van de opdracht wordt bepaald door hetgeen is overeengekomen. De opdrachtgever blijft de eindverantwoordelijke voor de uiteindelijke invulling / inhoud die aan de opdracht is gegeven.

4.2. De uitvoering van de opdracht geschiedt door het NIVM, tenzij anders is overeengekomen. Het NIVM heeft een inspanningsverplichting ter zake van de aan haar verstrekte opdracht.

4.3. Het NIVM garandeert de opdrachtgever dat geen persoonlijke en bedrijfsgegevens, die tengevolge van de uitvoering van de opdracht bij het NIVM bekend zijn, in de openbaarheid worden gebracht, tenzij hiervoor toestemming wordt gegeven door de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijzigingen
5.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen

5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen het NIVM en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

5.3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
6.1 Minimaal twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden dient 50% van de overeengekomen prijs betaald te zijn tenzij anders is overeengekomen.

6.2. Tenzij anders is overeengekomen, moet de door het NIVM verzonden factuur binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur door de opdrachtgever worden betaald.

6.3. Betalingen geschieden in euro's op een door het NIVM aangewezen bankrekening.

6.4. Indien betaling achterwege blijft, is het NIVM gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

6.5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6.6. In geval opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is het NIVM gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Het NIVM verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen. De aansprakelijkheid van het NIVM is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door het NIVM afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

7.2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van het NIVM jegens de opdrachtgever beperkt tot het door het NIVM in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

7.3. De opdrachtgever vrijwaart het NIVM tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 8: Opzegging
In verband met de looptijd van de opdracht dient opzegging van de overeenkomst aan NIVM minimaal twee maanden van te voren schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. Bij niet tijdige opzegging kan 50% van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Medewerking door opdrachtgever
9.1. Opdrachtgever zal het NIVM steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke noodzakelijk zijn om de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten. 

9.2. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever het NIVM apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze moeten voldoen aan de specificaties die het NIVM aan opdrachtgever schriftelijk verstrekt.

Artikel 10: Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op de materialen en/of adviezen berusten uitsluitend bij het NIVM.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien en waarop het NIVM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het NIVM niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het NIVM daaronder begrepen. Het NIVM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het NIVM haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort.

11.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het NIVM niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn het NIVM als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk, te worden gemeld aan het NIVM. Indien een klacht gegrond is, zal het NIVM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever 'aantoonbaar' zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal het NIVM slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen genoemd in artikel 7.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van het NIVM is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft het NIVM het recht haar wederpartij te dagvaarden door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen het NIVM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.