Weerbaarheid en Agressieregulatie

In deze achtdaagse opleiding worden trainers opgeleid tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. Docenten leren allereerst om een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat te kunnen creëren. Vanuit dit klimaat leren zij vechtsport in te zetten als middel aan de hand van een themagerichte lesmethode. Vechtsport is hierbij het (fysieke) instrument, waarbij de DWA-lesmethode zorgt voor een uitdagende leeromgeving.

We hebben onze opleiding zodanig ingericht dat we zowel online als fysiek de dagen kunnen inrichten en flexibel zijn om binnen de dan geldende Corona maatregelen de opleiding te kunnen verzorgen.
Via inspirerende werkvormen leren de deelnemers te werken met de agressieregulatie- en weerbaarheidsmethode van het NIVM. Hoofddoel is dat de deelnemers aan het einde van de opleiding in staat zijn om hun leerlingen op basis van zelfregulatie weerbaarder te maken en beter om kunnen laten gaan met agressieproblemen.

De opleiding kent de volgende onderdelen:

1. Veilig pedagogisch klimaat
Het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat, waarbij plezier een belangrijke basisvoorwaarde is.

2. Themagericht lesgeven
Leren werken met een themagerichte lesmethode, waarbij vechtsport als instrument wordt gebruikt.

3. Thema: weerbaarheid
-Visievorming en kennisontwikkeling over het onderwerp
-Wat zijn de randvoorwaarden om weerbaarheid te kunnen vergroten bij mijn leerlingen?
-Wat is de invloed van de trainer op het trainen van de weerbaarheid?

4. Thema: agressieregulatie
-Visievorming en kennisontwikkeling over het onderwerp
-Wat zijn de randvoorwaarden om agressie te kunnen kanaliseren bij mijn leerlingen
-Wat is de invloed van de trainer op het trainen van de agressie-regulatie?

5. Persoonlijke effectiviteit en communicatie
Het effect van de methode die gebruikt wordt, is afhankelijk van de trainer. Daarom is er veel aandacht voor de persoonlijke effectiviteit van de trainer en het belang van communiceren. Communicatie is immers het belangrijkste middel van de trainer om zijn boodschap over te brengen.

Inhoud
De opleidingsdagen zullen er globaal als volgt uitzien, de inhoud van de dagen kunnen wisselen:

  • Dag 1 Intro, setting opleiding en kaders schetsen, FUNdamentals
  • Dag 2 Theorie en praktijk themagericht lesgeven
  • Dag 3 Themagericht lesgeven; oefenen adhv huiswerkopdracht
  • Dag 4 Weerbaarheid 1 (theorie en praktijk)
  • Dag 5 Weerbaarheid 2 (theorie en praktijk)
  • Dag 6 Communicatie
  • Dag 7 Agressieregulatie 1 (theorie en praktijk)
  • Dag 8 Agressieregulatie 2 (theorie en praktijk)
  • Dag 9 ochtend / middag: examen

Het opleidingstraject bestaat uit 8 opleidingsdagen. Daarbij moet nog rekening gehouden worden met het maken van een drietal huiswerkopdrachten / lesvoorbereidingen. Verder is er nog een aparte module 'Stage'.

Stage
De stage behelst een 'meeloopstage' bij een door het NIVM opgeleide docent in de agressieregulatie en/of weerbaarheid van tenminste 4 lesuren. Hiervan dient een verslag te worden opgesteld. Daarnaast dient er minimaal één themales op een stageadres worden gegeven, en hiervan dient een verslag te worden ingeleverd.

Examen
Wanneer alle voorbereidingsopdrachten en werkstukken voldoende zijn bevonden én de stage-onderdelen goed zijn afgerond, kan de cursist examen doen. Deelnemers mogen maximaal één les missen om aan het examen deel te kunnen nemen. Tijdens het examen krijgt iedere cursist twee opdrachten:

•Het verzorgen van een les van maximaal 25 minuten binnen het thema agressieregulatie of weerbaarheid. Deze les moet een themagerichte opbouw hebben en worden gegeven aan een groepje leerlingen.

•Het geven van een presentatie van maximaal 25 minuten waaruit blijkt dat de cursist de theoretische kennis vanuit de cursus kan toepassen. Het kader van de presentatie is om het agressieregulatie/ weerbaarheidsproduct te kunnen verdedigen of bewijzen tegenover een kritische toehoorder.

Kijk hier naar de eisen omtrent de zogenaamde 'beroepsproducten' die opgeleverd moeten worden tijdens de opleiding en op de examendag zelf.

In het voorjaar van 2022 organiseren we een nieuwe ronde. Hou onze agenda in de gaten voor de betreffende startdatum. Interesse kunt u ook aanmelden, dan geven we een seintje als de data bekend zijn.

De kosten voor de DWA-opleiding bedragen €1150,- ex btw.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan het NIVM.

Lees hier de trainingsvoorwaarden van het NIVM.
Hier vind je onze privacyverklaring.