Toekenning SportZorgt Special Needs

Voor kinderen met een beperking is het niet zomaar vanzelfsprekend om deel te nemen aan regulier sportaanbod. Terwijl voor deze doelgroep juist sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de sociale participatie en persoonlijke ontwikkeling. Het NIVM is de samenwerking aangegaan met Stichting Special Needs en de Amstelveense Martials Arts vereniging Chung do Kwan om voor deze kinderen meerwaarde te kunnen betekenen. Het eerste succes is de toekenning van de gezamenlijke aanvraag ´Sport Zorgt Special Needs´. De Sport Zorgt interventie zal een belangrijke basis vormen van de aanpak. Van de 47 ingediende aanvragen bij FNO binnen de call ´Eigen regie en participatie´zijn er 11 toegekend, waaronder dit project.

Binnen het programma 'Klein Geluk' van FNO richten we ons de komende 1,5 jaar op jeugd van 6 - 24 jaar met het syndroom van Down, autismespectrum stoornissen en lichamelijke beperkingen. Doel is om voor deze doelgroep sport zo te organiseren dat deelname laagdrempelig mogelijk is én om met de inzet van sport als instrument te werken aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en empowerment. Hierbij maken we gebruik van de erkende interventie Sport Zorgt. Vervolgens worden de uitkomsten en resultaten van dit project benut voor de doorontwikkeling van de interventie als blauwdruk voor rest van NL; Sport Zorgt Special Needs!

Om de jeugd te bereiken en vervolgens de mogelijkheid te beiden structureel deel te nemen worden er verschillende woon- en speciaal onderwijs locaties in de regio Amstelveen bij het project betrokken. Bij deze partners worden allereerst clinics aangeboden. Hierdoor kunnen de jongeren eerst wennen en ervaren wat sport kan betekenen. De clinics bestaan uit: plezierbeleving, samenwerken, motorische balans, coördinatie en het stimuleren van het zelf ontdekkend leervermogen. De oefeningen komen uit verschillende vechtsporten en worden ingezet als instrument om bij te dragen aan de genoemde thema's.

Vervolgens wordt er binnen, of in de buurt van de organisatie een dependance gestart. Hierdoor kunnen de kinderen zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk blijven sporten. Hiervoor worden twee mogelijk type lessen georganiseerd uit de interventie Sport Zorgt. Vechtsporten met een plus. In deze les worden geschoolde docenten met duidelijke affiniteit met de doelgroep ingezet om de doelgroep 'zo normaal mogelijk', maar met de extra begeleiding die ze nodig hebben, sportlessen te geven. De tweede aanpak is Vechtsport met een Missie. Hiermee worden intern binnen de partnerorganisatie lessen gericht specifiek op weerbaarheid, zelfvertrouwen en empowerment georganiseerd. Vechtsport is hier het middel om de jongeren te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Aan het einde van het project leveren we de doorontwikkelde interventie 'Sport Zorgt Special Needs' op. Welke een mooie basis kan vormen voor projecten op andere plekken in Nederland. Onderdeel van deze nieuwe interventie is een (bij)scholing voor toekomstige uitvoerders. We kijken er ontzettend naar uit om na de zomervakantie aan de slag te gaan met onze partners én de jeugd.

Meer weten? Neem dan contact op met Wouter Schols.