Respons

De methode Respons is ontwikkeld om gedragsproblemen op school via een klassikale lessenreeks aan te pakken. De Respons methodiek vormt de basis van drie verschillende pedagogische lessenreeksen. Elke reeks bevat zeven lessen die uitnodigend en uitdagend zijn voor een specifieke doelgroep en waarin één probleem / thema centraal staat. In de methode staat bewegend leren centraal en worden waarden en werkvormen afkomstig uit de vechtsporten & weerbaarheidstraining gebruikt.

De Respons docent reikt in zeven lessen de leerlingen kennis en vaardigheden aan om op een effectieve wijze om te gaan met pesten en groepsdruk, agressie en geweld of gevoel van onveiligheid. Deze situaties worden daarbij niet als probleem, maar als uitdaging gepresenteerd. Respons gaat er daarbij vanuit dat de deelnemers de keuze hebben om het probleem aan te pakken. Uniek hierbij is dat het de leerlingen op een leuke en fysieke manier uitdaagt zélf te werken aan het oplossen van gedragsproblemen op school.

Om lokaal uitvoering te kunnen geven aan de interventie Respons worden de onderstaande onderdelen vanuit de interventie-eigenaar overgedragen aan de lokale uitvoerder(s). Op deze manier kan de methode Respons op de juiste wijze ingebed worden in de onderwijssetting. Om uitvoering te geven aan Respons is geen ervaring met vechtsport nodig, wel dient de docent over didactische vaardigheden te bezitten.

  1. Startbijeenkomst: om de kwaliteit van Respons te kunnen garanderen is een startbijeenkomst ontwikkeld, die helpt bij het op de juiste wijze implementeren van de interventie in de lokale setting. Startbijeenkomst van een dagdeel op locatie: €750,- per team.
  2. Train de trainer: incompany cursus Respons, 4 dagdelen: €3499,- Minimaal 8 deelnemers, maximaal 20. Inclusief handboeken en certificaat
  3. Inspiratiesessie: jaarlijkse themascholing voor Respons docententeam à €750,-
  4. Fee: 3-jarig gebruik van de Responsmethode en lessenreeks, monitoring lijsten deelnemers, 500 flyers voor ouders/leerlingen, vrij gebruik beeldenbank en logo: €2500,-
Respons bestaat momenteel uit drie lessenreeksen, te weten:

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons

Respons is een erkende interventie en is 'goed beschreven'.

effectief