Keuring

Na aanvraag van een keuring, zal onze adviseur telefonisch contact opnemen. Tijdens deze intake maken u en onze adviseur een werkbaar stappenplan om de gestelde criteria te kunnen behalen. Vervolgens gaat u zelf aan de slag met dit stappenplan. Wanneer u dit plan doorlopen en minimaal 75% van de benodigde documenten en registraties voor elkaar heeft, bezoekt een onafhankelijke keurmeester de club. We houden een termijn aan van 3 maanden om de benodigde documenten te verzamelen.

De keurmeester controleert tijdens de keuring de aanwezige documenten, toetst de Fight Right criteria en bekijkt de accommodatie. Vervolgens ontvangt u binnen een maand het keurrapport. Hierin vindt u een verslag van de keuring terug en mogelijke verbeterpunten. Wanneer uiteindelijk aan alle verplichtingen voldaan is, ontvangt u het Fight Right Keurmerk welke drie jaar geldig is. Na ontvangst van het keurrapport heeft u vervolgens maximaal drie maanden om de verbeterpunten door te voeren.

De volgende documenten en registraties dienen (voor zover van toepassing) gedurende de audit beschikbaar en toegankelijk te zijn.

 • Uittreksel KvK
 • Statuten (alleen bij verenigingen)
 • Doelstellingen (voorzover niet verwoord in statuten)
 • Huis- en gedragsregels
 • Lijst trainers, assistent-trainers en eventuele (andere) vrijwilligers
 • CV's van trainers en assistent-trainers, incl. bewijzen van kwalificatie (diploma's e.d.)
 • Verklaring omtrent gedrag van trainers en assistent-trainers
 • Overeenkomsten met trainers en assistent-trainers
 • Taakverdeling tussen hoofdtrainer en evt. assistent-trainers
 • Begroting lopende jaar, financieel verslag vorig jaar
 • Vervangingsregeling sleutelfunctionarissen
 • Polissen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering
 • Regeling vertrouwenspersoon
 • Voorlichting- en wervingsmaterialen (folders e.d.)
 • Aanmeld- of inschrijfformulier
 • Lesplannen per groep
 • Lesrooster voor de komende 2 maanden, incl. naam trainer(s)
 • Overzicht maatschappelijke initiatieven (zie par. 4.2 van het keurinstrument)
 • Rapporten van uitgevoerde evaluaties van de activiteiten
 • Gebruiksvergunning accommodatie (ook bij huur), incl. eventuele bijlagen
 • Inspectie- en onderhoudsplan hulpmiddelen en materialen
 • Protocol voor noodsituaties
 • Inhoud EHBO koffer + checklist
 • Aanwezigheidsrooster EHBO-ers en reanimatoren
 • Klachtenregister
 • Ongevallenregistratie
 • Archief sporters en trainers en eventuele (andere) vrijwilligers

Naast dat een club moet voldoen aan de Fight Right criteria dient er ook één trainer opgenomen te zijn in het kwaliteitsregister van het NIVM. De keurmeester zal dit in zijn audit meenemen.

U kunt zich via een inschrijfformulier aanmelden. Deze is op te vragen via ons. Of hier te downloaden.